Tilbake til startsida

GIMP


 Bli slank med GIMP

«Uff, eg ser så feit ut på dette bildet».
Eit ikkje heilt ukjent utbrot skulle eg tru. Årsaka kan vere lystilhøva då bildet blei tatt, kameravinkelen eller rett og slett at modellen er litt tykkfallen. Same kva årsaka er, så kan det som oftast rettast opp.

Filteret
Interaktiv deformasjon (IWarp)

vanskegrad 5
Originalbildet
Før ...
Det ferdige bildet
... og etter
 

Vi har alle sett reklameplakatane der modellane er nokså nær perfekte i høve til slik reklamebyråa meiner vi skal sjå ut. Sjølvsagt veit du at desse bilda er manipulerte. Ingen modell ser slik ut som på bildet.

Skal du lage ein reklameplakat, er det ferdige resultatet det viktigaste. Om modellen er naturleg betyr mindre. Er bildet av eit familiemedlem, må du tenke litt annleis. Det ingen god ide å bruke konfirmasjonsbildet av bestemor som mønster når bildet er tatt på sekstiårsdagen. Slikt har lett for å bli parodi. Som så ofte elles i bildebehandling, er kunsten å manipulere bildet slik at folk flest ikkje legg merke til forandringane, men at modellen spontant uttrykker at «dette var eit godt bilde av meg».

For ikkje å falle i unåde hos slekt og kjenningar, har eg brukt eit anonymt bilde frå http://media.photobucket.com/ som utgangspunkt. Dette bildet er 300 pikslar breitt og 400 pikslar høgt. Høveleg til skjermvising, men vil gi 25 x 34 mm i normal utskrift som foto. 

Slankinga    

Som du ser øvst på sida, er utgangspunktet ikkje så gale. Normalt ville det ikkje vere noen grunn til å «forbetra» utsjånaden. Vi skal likevel pynte nokså mykje på originalen bare for å vise korleis det kan gjerast.

Tips

Som alltid når du skal forandre på eit bilde, gjer du alle forandringane på ein kopi slik at du har originalen å gå tilbake til dersom du roter deg heilt bort. I tillegg kan det vere greitt å ha ein uendra original som underlag for å ha noe å samanlikne med under arbeidet. Endringane blir gjort på kopiar av dette laget. Du kan då heile tida samanlikne arbeidskopien med originalen ved å klikke visinga (augesymbolet) av og på.

Lagmenyen med original + kopi

Skalering

Ein av dei enklaste metodane for å gjere folk slankare, er å gjere bildet smalare ved å skalere bildet bare i breidda. I dialogvindauget for skalering (  Bilete  Pil  Skaler biletet  i bildemenyen) klikkar du på lenkesymbolet for å opna det slik at du kan skalere breidda

Lenkesymbolet i skaleringsmenyen
Klikk på lenkesymbolet for å opna det

uavhengig av høgda. I noen tilfelle kan skaleringa faktisk vere ei brukbar løysing dersom det bare er snakk om svært små justeringar. Som oftast vil likevel forskyvinga av proporsjonane skjemme bildet.

Ein annan og som oftast betre måte, er å bruke filteret Interaktiv deformasjon, også kjent som «IWarp». Filteret krev nok ein del tålmod og kanskje litt kunstnarleg sans i tillegg til evna til å arbeide nøyaktig. Altså ikkje så ulikt mange andre verktøy.

 

Interaktiv deformasjon (IWarp)

Filteret «Interaktiv deformering» i bildemenyen
Menyen for Interaktiv deformasjon

 

 

 

 

Skalert slankare
Skalert til mindre breidde
 

Dette finn du under Filter Pil Forvrengningar i bildemenyen. Kanskje ikkje heilt logisk å finne eit filter for å forbetra bildet under denne kategorien, men hugs at det vi eigentleg gjer er å forvrenge bildet. Filteret er svært nyttig i dette tilfellet fordi vi kan flytte, forstørre eller forminske eller rotere utvalde deler av bildet. I prinsippet er filteret nokså enkelt i bruk, men diverre arbeider det på eit forminska bilde slik at det kan vere vanskeleg å finjustere detaljane. Du kan heller ikkje angre kvart forsøk, men må tilbakestille alt dersom ting går gale. Dette gjer at det enklaste er å gjere små forandringar og heller lagre desse før du bruker filteret på nytt.

Av og til kan det vere enklast å klippe ut figuren som skal bearbeidast for ikkje å forvrenge også bakgrunnen. I dette tilfellet gjer det ikkje så mykje om sjøen blir litt forandra, så eg bruker bildet slik det er.

Når du opnar filteret, får du fram dette dialogvindauget:

Dialogvindauget for interaktiv deformasjon

 
 

Du arbeider direkte på førehandsvisinga og trykker knappen «OK» når du er ferdig. Er du ikkje nøgd med resultatet, trykker du knappen «Tilbakestill» og kan starte på ny frisk. Glidebrytaren «Deformasjonsradius» bestemmer kor stort område rundt markøren som skal påverkast. Kan samanliknast med breidda på penselen. Deformasjonsgraden er kor mykje penselen skal dra med seg når du flytter på han. Kan minne litt om dekkevne for teikneverktøya. Som oftast har du best kontroll ved å bruke små verdiar og heller stryke fleire gonger med musepeikaren. I eksemplet brukte eg stort sett verdiane du ser på bildet ovanfor.

Det enklaste er å gjere dama smalare, så vi byrjar med det. Sett modus til «Flytt», plasser markøren over den venstre sida av dama og dra mot høgre. Du vil då sjå at deler av bildet følgjer med. Gjenta prosessen til utsjånaden er slik du ønskjer, og trykk «OK». Opna filteret igjen og gjer det same på høgre sida av dama. Trykk «OK» når du er ferdig. Ikkje bry deg om resten av figuren førebels.

Ikkje ver redd for å eksperimentere. Er arbeidet mislukka, trykker du bare på «Tilbakestill» og startar på nytt, eller du trykker «OK» og angrar på bildet i staden. (Du har vel alt lært deg tastekombinasjonen   Ctrl   +   Z   for å angre på bildet).

Tips

Du treng ikkje leite fram filteret i menyen forvrengingar for kvar gong. Klikk på filtermenyen i bildevindauget og på «Gjenta Interaktiv deformasjon», eller enklare: Trykk tastekombinasjonen   Ctrl   +   F   for å gjenta sist brukte filter.

Vi arbeider oss oppover. Brysta treng ei oppløfting. Bruk filteret igjen på same måten. Sett markøren i underkant av BH-en og flytt oppover. Kan hende må du setje deformasjonsradius noe mindre for ikkje å flytte også armen. Har du lyst, kan du også prøve verknaden av å setje filtermodus til «Gjer større» eller «Krymp».

Nå er arbeidet med sjølve skabelonen ferdig. Likevel er resultatet ikkje heilt naturleg. I og med at figuren er forandra, må skyggane finjusterast. Det meste kan gjerast med verktøya «Gni ut» og «Kloning». I tillegg brukte eg «Avskygging/etterbelysing» der det bare var snakk om små tonenyansar.

Skyggen på halsen etter haka kan gjerast litt mindre for å illudere ei mindre hake. Her brukte eg kloning og deretter utgniding. Sidan eg først var i nærleiken, finjusterte eg litt på skyggane i ansiktet med utgnidingsverktøyet. Du må rett og slett førestille deg korleis skyggane ville blitt med eit litt slankare ansikt. Deretter gjorde eg det same med resten av kroppen. Til slutt gjekk eg over med utglattingsverktøyet og fjerna noen strekkmerke på magen og andre småfeil. Dermed er bildet ferdig. Kanskje litt overdrive her og der dersom retusjeringa var for å forbetra kjærasten, men vonleg slik at du ser kva som er mogleg. Du kan i alle fall leike plastisk kirurg utan fare for omgivnadane.

Happy GIMPing

Kolbjørn  

Modellen har fått redusert livvidde
Redusert livvidde

 

Brystoppløfting
Litt oppløftande arbeid utført

 

Klon bort skyggen
Klon bort skyggen

 


 

Generelt: | Om hjelp på norsk | Skifte språk |Fagprat |
Tips: | Å bruke lag | Retusjering | Å lage plakat | Å gjere bildet skarpare | Slanking | Banner 1 | Banner 2 |
Ordlister: | Fagtermar |

 


Send melding

© Innhald og design: Kolbjørn Stuestøl Sist endra 16. januar 2012