Tilbake til startsida

GIMPPlakat
Bruk av
  • bildelag
  • utvalsverktøya
  • tekstverktøyet
vanskegrad 5
 

 

Plakatar kan vere så mangt. Denne plakaten er meint som ei påminning til folk som kjenner til arrangementet frå før, men sjølvsagt også med eit håp om å gjer nye kundar nysgjerrige. Det viktigaste i denne seksjonen er likevel ikkje å diskutera layout av plakatar, men korleis GIMP kan vere til nytte når du endeleg har bestemt deg for utforminga av og innhaldet i plakaten. Altså den delen av arbeidet som kjem etter at du har planlagt utforminga. (Det er vel unødvendig å minne om at papir og blyant faktisk er ganske nyttige reiskap under planlegginga).

Før du kastar bort tida på denne sekvensen, er det vel best å seia i frå om at denne leksjonen ikkje er meint å følgjast punkt for punkt. Du bør ha litt kjennskap til GIMP frå før. Håper du kan finne noen nyttige tips likevel. Endå ei påminning: Dei små bilda her på sida gir ikkje eit heilt sant bilde av den ferdige plakaten. Også reduksjon i bildestorleiken fører til dårlegare kvalitet.

Tips

Dersom du ikkje alt har gjort det, kan det vere lurt å lære seg desse tidssparande snartastane:
 
  Ctrl   +   Z   for Angre,
  Ctrl   +   X   for Klipp ut,
  Ctrl   +   C   for Kopier og
  Ctrl   +   V   for Lim inn.

Det første konkrete steget i prosessen var å ta ein heil del bilde ein av jammekveldane. For ein plakat tenkt trykt i A4-format, kan du klare deg med eit kamera med ei oppløysing på minimum 4-5 megapikslar med innstillingane sett til beste kvalitet. I tillegg bør du ha ein god blits. I eit restaurantlokale er det ikkje alltid like lett å bestemma bakgrunn og bildevinklar, særleg på slike tilstellingar som dette, der alt er improvisert. Du må rekne med noen få brukbare bilde og mange nokså rotete komposisjonar. Ta vare på alt. Ofte finn du brukbare utsnitt i eit elles dårleg bilde.

Gitaristar Kjelvis

Reint fotografisk, ville nok desse bilda normalt hamna i kategorien for vrak. Men dei inneheld element som kunne vise stemninga denne kvelden, og som kunne komponerast saman til ein plakat.

 

Oppløysing og litt til

For utskrift på papir må bildeoppløysinga vere ein stad frå 200 ppi til 400 ppi alt etter trykkmetode. For vanleg laserutskrift kan du nøye deg med 200 ppi eller faktisk noe mindre. I dette tilfellet rekna eg 300 ppi som brukbart. Er du i tvil, så ta ein samtale med trykkeriet. (Du bestemmer oppløysinga ved å gå inn i bildemenyen på Bilete Pil Utskriftformat). Sjølve bildet blir ikkje forandra om du endrar oppløysinga, bare kor stort bildet blir i utskrift.

Bare for å ha sagt det: alle illustrasjonane på denne sida er sterkt forminska i høve til originalen. Alle bilda er i formatet .xcf så lenge det er behov for å arbeida med dei. Dette formatet kan ikkje lesast av andre enn GIMP. Bilda brukte på denne sida er omforma til .jpg eller .png alt etter behov. 

Store bilde tar opp mykje minneplass (RAM). Merkar du at maskinen din arbeider tregt, kan det vere lurt å ha så få bilde som mogleg opne samstundes.

 

Den intelligente saksa

Saksa

Intelligensen til saksa kan nok diskuterast, men ho er nokså grei å bruke for å klippe ut former frå bildet. Zoom bildet til minst 100% og klikk deg rundt ytterkantane av den figuren du vil ha ut. Skulle det visa seg at streken som GIMP lagar ikkje følgjer konturane nøyaktig slik du vil ha det, kan du flytte streken ved hjelp av musepeikaren. Når du har kome rundt heile figuren, og resultatet er tilfredsstillande, klikkar du inne i figuren for å lage strekane etter saksa om til eit utval.

(Dersom figuren du vil klippe ut skil seg nokså markert frå bakgrunnen, vil som oftast verktøyet Forgrunnsutval vere eit betre val enn saksa. Sjå i Hjelp for GIMP om bruken av det).

 
Saksa i bruk
  Prikkane viser klippekanten
 

Du kan nå kopiera utvalet med kommandoen Kopier frå menyen (eller enklare  Ctrl  +  C ) og deretter Lim inn som nytt bilete frå menyen Rediger (eller  Shift  +  Ctrl  +  V ). Lagra utklippet i xcf-format. Dette gjorde eg med dei to gitaristane i det første bildet og vokalisten i det andre. Bildet til høgre viser eitt av utklippa. Rutemønsteret er GIMP sin måte å vise at området er gjennomsiktig. Strengt tatt er det ikkje nødvendig å lagra utklippa som eigne bilde, men det er greitt å ha ein original å gå tilbake til dersom noe skulle gå gale.

Gitaristar
Eitt av utklippa

Plakaten

Endeleg er vi klare for sjølve plakaten. Gå inn på hovudmenyen og vel Nytt bilete.

Opna bilder

Dersom du finn ein mal som passar, vel du denne. Elles må du skrive inn data for breidde og høgde. Dessutan må du gå inn på Avanserte innstillingar og velje høveleg oppløysing, t.d. 300 som er vald her på bildet. Når du først er der, kan du også velje Fyll med bakgrunnsfarge. Klikk   OK    når du er ferdig. Opna det første utklippet og kopier det over på plakaten anten ved å bruke kommandoane frå bildemenyane, eller enklare med  Ctrl  +  C  for kopier og  Ctrl  +  V  for lim inn. Medan plakaten er aktiv, går du inn i Lagdialogen og høgreklikkar på det flytande laget og vel Nytt lag frå dialogvindauget som dukkar opp. Nå kan du velje flytteverktøyet frå verktøyskrinet og flytta bildet rundt sånn omtrent der du vil ha det. Den prikka firkanten viser grensene for laget. Den andre prikkelinja viser yttergrensa for utvalet. Eg ga dette laget namnet «gitarist-1». Legg inn dei to andre utklippa på same måten, eitt lag for kvart utklipp. Desse laga fekk namna «gitarist-2» og «solist». Sjølvsagt står du fritt i å velje namn, men det er praktisk å bruke forklarande og eintydige namn på laga. (Eigentleg brukte eg namna på personane, men har forandra dette i denne leksjonen). Nå skulle bildet med tilhøyrande lagdialog sjå slik ut:

innlimt lag   lagdialogen

Sidan laget «solist» skal vere bakanfor dei to andre laga, er dette flytt heilt ned til bakgrunnslaget. Dette gjer du i lagdialogen ved å ta tak i laget med musepeikaren og dra laget nedover medan du held venstre museknappen inne.

 

 

 

 

 


innlimt lag

 

 


 

Teksting

Det er tid for å sette inn teksten. Klikk på tekstverktøyet i verktøyskrinet. (Symbolisert med ein A). Finn deretter fram til ein høveleg skrifttype i innstillingane for tekstverktøyet. Her har eg brukt «Script MT bold». Deretter vel du ein høveleg skriftstorleik. Endeleg ser du etter at forgrunnsfargen er kvit. Skulle du bomma på desse innstillingane, kan du rette opp vala dine seinare. Klikk ein stad på bildet og skriv inn teksten i tekstvindauget som dukkar opp. Blei skriftstorleiken for liten? Marker teksten i tekstvindauget og skriv inn ein ny storleik. Her er det bare å prøve seg fram. Som oftast treff ikkje teksten der du vil ha han. Vel flytteverktøyet og flytt musepeikaren over tekstlaget på bildet til peikaren skifter til flytteikonet. Då kan du halde nede venstre museknappen og dra teksten dit du ønskjer. Legg merke til at du må treffe sjølve teksten for å flytte han. Treff du utanfor, flytter du laget under i staden.

I dette tilfellet ønskjer eg å bruke ein farge frå gitaren til gitarist-1 som tekstfarge. Gjer laget gitarist-1 aktivt og vel fargeplukkaren frå verktøykassa. Klikk på fargen du ønskjer å bruke. Gjer deretter tekstlaget aktivt og klikk inne i ruta som markerer forgrunnsfargen i verktøyskrinet. Hald nede venstre museknappen medan du drar fargen over til tekstlaget. Når du slepp opp museknappen, vil skrifta få ønskt farge. (Hadde du vald den ønskte fargen som forgrunnsfarge før du aktiverte tekstverktøyet, ville skrifta ha fått ønskt farge automatisk).

Nå er resultatet blitt slik:

Plakat 2
Førebels resultat

Tekstverktøet
Tekstverktøyet

Tekstinnstillingane
Innstilling av tekst

Tekstbehandlaren
Tekstbehandlaren

 

Ikkje verst, men bør nok finpussast litt. Kva med å gjere personane litt mindre? Vi prøver. Eg gjekk inn på kvart av laga gitarist-1, gitarist-2 og solist, og reduserte dei til 80%. (Biletmenyen: Lag Pil Skaler laget). Deretter flytta eg litt rundt på dei ulike bildeelementa til resultatet blei tilfredsstillande.

Overskrifta verkar noe flat. Her kan heldigvis GIMP hjelpe oss. Eg opna eit nytt bilde med gjennomsiktig bakgrunn og ca. 100 pikslar breiare og høgare enn tekstlaget for overskrifta. Kopierte deretter overskrifta over i det nye bildet. Utvid laget til heile bildet (Lag Pil Laget til biletformatet). Gå deretter inn på Filter Pil Alfa til logo eller andre filter, og leik deg med dei ulike måtane å omforma bildet på. Bruk lagdialogen og prøv deg fram med å gjere dei ulike laga synlege eller usynlege. Skal du kopiere resultatet over til plakaten, er det lurt at alt anna enn teksten er gjennomsiktig. Du kan gjerne prøve dei ulike skripta med originalinnstillingane før du eventuelt går over til meir sofistikerte metodar. Har du behov for fleire variasjonar, prøv med ulike blandemodus for dei ulike laga. Alt er lov. Hugs at det er lett å angre i GIMP. Det einaste du eigentleg må passa på er tida. Etter ei kort kveldsøkt vil du kanskje bli overraska over at det lysnar av dag.

Plakat ferdig

 
  Plakat 3
Forminska personane 80%

 

Lyseffekten fekk eg til ved å opna eit nytt lag nokså langt nede i lagstabelen for å få det bak dei fleste bildelaga. (Har du oppdaga at laga er svært aktuelle i GIMP?) Deretter gjekk eg inn på Filter Pil Lyseffektar Pil Lyseffektar og brukte tre lamper innstilt som punktlys. Litt justering av farge og plassering, og resultatet blei som vist.

Som du ser, er dette ikkje heilt den same plakaten som den eg innleidde med. Dette bare for å vise at det trass alt finst mange løysingar på oppgåva. Forresten, gløym ikkje å signera verket ditt.

Lukke til.


 

Generelt: | Om hjelp på norsk | Skifte språk |Fagprat |
Tips: | Å bruke lag | Retusjering | Å lage plakat | Å gjere bildet skarpare | Slanking | Banner 1 | Banner 2 |
Ordlister: | Fagtermar |

 


Send melding

© Innhald og design: Kolbjørn Stuestøl Sist endra 24. november 2015